Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych 723103

Kwalifikacje:
M.18. Diagnozowanie i naprawapodzespoów i zespołówpojazdów samochodowych

Podbudowa:
Gimnazjum (lub ośmioletnia szkoła podstawowa) lub zasadnicza szkoła zawodowa

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 400 godz.
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - 420 godz.

Po kursie uzyskujesz:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego (przeprowadzonego przez OKE)

Tytuł zawodowy uzyskujesz:
mając świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.