Zawód: ŚLUSARZ 722204

Kwalifikacje:
 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Podbudowa:
Gimnazjum (lub ośmioletnia szkoła podstawowa) lub zasadnicza szkoła zawodowa

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywania połączeń;
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego:
- Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (300 godz.).
- M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (650 godz.).

Po kursie uzyskujesz:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego (przeprowadzonego przez OKE)

Tytuł zawodowy uzyskujesz:
mając świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Dodatkowe kwalifikacje jakie możesz uzyskać:
dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.