Zawód: Sprzedawca 522301

Kwalifikacje:
A.18. Prowadzenie sprzedaży

Podbudowa:
Gimnazjum (lub ośmioletnia szkoła podstawowa) lub zasadnicza szkoła zawodowa

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego:

  • Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów    200 godz.
  • A.18. Prowadzenie sprzedaży 700 godz.

Po kursie uzyskujesz:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego (przeprowadzonego przez OKE)

Tytuł zawodowy uzyskujesz:
mając świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Dodatkowe kwalifikacje jakie możesz uzyskać:

  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21.Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.