Bieżące turnusy - nauczanie zdalne

  Kursy kwalifikacyjne

 Od 19.10.2020r. turnus ELEKTRYK zmienił formę realizacji z systemu stacjonarnego na system zdalny.

 

Turnus
ELEKTRYK
- JEŻELI CHCESZ WYBRAK KLIKNIJ

po wybraniu zostaniesz przekierowany
na odpowiedni turnus/ kurs

 

Zaliczenie z poszczególnych przedmiotów odbywać się będzie poprzez odesłanie dwóch prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu w ciągu jednego tygodnia.  

 

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych

  Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

  • Tytuł zawodowy uzyskasz mając świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  i ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
  • Tytuł technika uzyskasz mając świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończoną szkołę średnią (nie musisz mieć matury)

Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Jeżeli przedstawisz wszystkie świadectwa kwalifikacyjne oraz uzyskasz odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego,otrzymasz dyplom potwierdzający zdobycie pełnego zawodu. Otrzymasz także wydany w języku obcym suplement do dyplomu, co pozwoli przekazać pracodawcy w dowolnym kraju UE informację o zakresie potwierdzonej wiedzy, umiejętności i posiadanych kompetencjach.
 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia (ukończona ośmioklasowa szkoła podstawowa lub gimnazjum). Jest to związane z możliwością zdobycia kwalifikacji na poziomie technika przy jednoczesnym przygotowywaniu się do uzyskania wykształcenia średniego.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie kwalifikacji składających się na dany zawód (K1, K2, K3) oraz wykazanie posiadania wykształcenia średniego daje możliwość uzyskania dyplomu technika a więc zdobycie pełnego zawodu.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła uzyskać osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

OFERUJEMY KURSY:

Szczegółowy opis tytułów zawodowych, które możesz zdobyć na kursach kwalifikacyjnych znajduje się w MENU -> Kursy kwalifikacyjne.