--- I N F O R M A C J A ---

Wycinek z Załącznik nr  3 do Zarządzenia Nr 3/2018

Dyrektora CKZiU w Żurominie z dnia 15 lutego 2018r

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  w tym terminy składania dokumentów  
na rok szkolny 2018/2019 do szkół dla dorosłych w CKZiU w Żurominie

 § 1

1.         Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych na semestr pierwszy rozpoczynający się we wrześniu 2018r.

2.         Terminy rekrutacji zasadniczej do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych:

1)        od 25 czerwca 2018r. do 28 czerwca 2018r. kandydaci składają wnioski wraz z wymaganymi dokumentami,

2)        od 25 czerwca 2018r. do 13 lipca 2018r.  weryfikacja wniosków oraz złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną

3)        16 lipca 2018r. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych

4)        od 16 lipca 2018r. do 18 lipca 2018r. wydawanie skierowania na badania lekarskie w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej

5)        do 24 lipca 2018r. potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zwodu  w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej .

6)        25 lipca 2018r. podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

7)        25 lipca 2018r. poinformowanie przez Dyrektora kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

§ 2

1.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy CKZiU nadal
dysponuje wolnymi miejscami w danej szkole przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

2.      Terminy rekrutacji uzupełniającej do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz do Szkoły Policealnej dla Dorosłych:

1)      od 1 sierpnia 2018r. do 8 sierpnia 2018r. kandydaci składają wnioski wraz z wymaganymi dokumentami oraz otrzymują skierowania na badania lekarskie w przypadku ubiegania się
o przyjęcie do szkoły policealnej

2)      od 3 sierpnia 2018r. do 24 sierpnia 2018r.  weryfikacja wniosków oraz złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną

3)      27 sierpnia 2018r. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych

4)      od 28 sierpnia 2018r. do 30 sierpnia 2018r. potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla oraz zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zwodu  w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej .

5)      31 sierpnia 2018r. podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

6)      do 31 sierpnia 2018r. poinformowanie przez Dyrektora kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc