--- I N F O R M A C J A --- (02.06.2020r.)

Egzaminy semestralne odbywają się w formie zdalnej w sposób ustalony przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów.

Egzamin odbywają się wyłącznie w formie pisemnej.

Nauczyciele są zobowiązani przekazać do sekretariatu CKZiU protokoły z egzaminów do dnia 18.06.2020r. do godziny 14:00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 19.06.2020r.

forma oraz godzina posiedzenia zostanie przekazana w następnym komunikacie.

Kliknij, aby otworzyć plik pdf TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH DLA KLAS II LOA, I LOB, I PL, II PL


Dyrektor/ administrator


TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

DLA KLAS II LOA, I LOB, I PL, II PL

UWAGA!!!

Prace kontrolne proszę odsyłać bezpośrednio do nauczycieli.

Sekretariat CKZiU nie przyjmuje prac dla nauczycieli,
z wyjątkiem prac dla Pana Dyrektora oraz Wicedyrektora.

Proponujemy wysyłać prace w formie elektronicznej do nauczycieli z danego przedmiotu

Z poważaniem Dyrektor/ administrator

 


--- I N F O R M A C J A --- (26.05.2020r.)

 

Konsultacje dla klas I LOB  oraz II PL odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem

 

 Klasa I LOB

  Piątek 05.06.2020r.

  15:30 – 17:00 - język polski grupa I ( słuchacze  nr w dzienniku 1-6)

  17:00- 18:30 - język polski grupa II ( słuchacze nr w dzienniku 7-13)

  Sobota 06.06.2020r.

  8:00 – 9:00 - język niemiecki grupa I ( słuchacze  nr w dzienniku 1-6)

  9:00- 10:00 - język niemiecki grupa II ( słuchacze nr w dzienniku 7-13)

  8:00 – 9:00 - matematyka  grupa II ( słuchacze  nr w dzienniku 7-13)

  9:00- 10:00 - matematyka grupa I ( słuchacze nr w dzienniku 1-6)

  Klasa II PL

  Piątek 05.06.2020r.

  15:30 – 17:00 - postepowanie w administracji grupa I ( słuchacze  nr w dzienniku 1-8)

  17:00- 18:30 - postępowanie w administracji  grupa II ( słuchacze nr w dzienniku 9-17)

  Konsultacje odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwem określonych w przepisach dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid – 19

 Pozostałe zajęcia we wszystkich klasach odbywają się zgodnie z planem zajęć w formie zdanej

 Egzaminy semestralne odbędą się ze wszystkich przedmiotów wyłącznie w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu będzie pozytywna ocena  z pracy kontrolnej. Harmonogram egzaminów zostanie przedstawiony na naszej stronie internetowej do dnia

05 czerwca 2020 roku.

Z poważaniem Dyrektor/ administrator

 


--- I N F O R M A C J A --- (22.05.2020r.)

Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego odbędzie się w dniu 28 maja 2020 roku o godzinie 9:00.

 Z poważaniem Dyrektor/ administrator


 --- I N F O R M A C J A --- (22.05.2020r.)

Harmonogram egzaminu maturalnego w CKZiU w roku 2020 w terminie głównym

 Egzaminy odbędą się w sali nr 5

 8.06, poniedziałek

 godzina 9:00  - język polski, poziom podstawowy

 9.06, wtorek

 godzina 9:00 – matematyka, poziom podstawowy

 10.06, środa 

 godzina 9:00 - język angielski, poziom podstawowy

 16.06, wtorek

 godzina 9: 00 - biologia – poziom rozszerzony

 godzina 14: 00 -  wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

 19.06, piątek

 godzina 9: 00 - geografia – poziom rozszerzony

 więcej szczegółów dostępnych pod linkiem:

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_251020200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf.pdf

 Z poważaniem Dyrektor/ administrator

 


--- I N F O R M A C J A --- (18.05.2020r.)

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd

 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

 Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 Zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku

 Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może w żaden z w/w sposobów zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 Zdających po wyjściu z egzaminu, nie mogą na terenie szkoły spotykać się w grupie w celu omówienia  wrażeń po egzaminie,  właściwą formą kontaktu w tym celu jest wykorzystanie mediów społecznościowych, komunikatorów, lub telefonicznie

 Z poważaniem Zygmunt Cecelski


 --- I N F O R M A C J A --- (24.04.2020r.)

Rozdanie świadectw dla słuchaczy którzy ukończyli klasę III LO odbędzie się w dniu 28.04.2020r. według indywidualnie ustalonego harmonogramu. Harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej  CKZiU.

W związku z obowiązującym stanem epidemii z powodu  koronawirusa COVID-19, słuchacze zgłaszający się po odbiór świadectwa zobowiązani są zachować wymagane środki bezpieczeństwa w szczególności powinni zasłonić usta i nos, posiadać rękawiczki oraz własny długopis.

  Dyrektor CKZiU /-/ Zygmunt Cecelski


 --- I N F O R M A C J A --- (07.04.2020r.)

Terminy egzaminu dla III LO – jeżeli decyzja Ministra Edukacji Narodowej po 11 kwietnia 2020r szkoły nadal będą zamknięte egzaminy w szkole zaocznej dla dorosłych odbędą się zdalnie w formie określonej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Informacja dla nauczycieli uczących  w szkle zaocznej KLASA III LO sem VI

Dyrektor CKZiU prosi o przekazanie (elektronicznie lub do sekretariatu) do dnia 17 kwietnia 2020r. uzupełnionych protokołów egzaminu semestralnego dla kasy III LO za semestr VI, protokoły będą stanowiły podstawę do klasyfikacji

Z poważaniem: Dyrektor/ administrator


---------------INFORMACJA-----------------

Wszelkie sprawy dotyczące szkoły zaocznej dla dorosłych, kursów lub spraw związanych działalnością  CKZiU Żuromin proszę kierować na e-maila: pckuip_zur(malpa wpisana znakiem)poczta.onet.pl lub telefonicznie 23 657 24 18. W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników prosimy o ograniczenie wizyt w CKZiU Żuromin.

Z poważaniem: Dyrektor/ administrator


    Terminy zjazdów II semestr roku szkolnego 2019/2020

  1.                   31.01.2020 - 01.02.2020

 2.                   7 - 8.02.2020

 3.                   28 - 29.02.2020

 4.                   6 - 7.03.2020

 5.                   20 - 21.03.2020

 6.                   27 - 28.03.2020

 7.                   17 - 18.04.2020

 8.                   24 - 25.04.2020

 9.                   8 - 9.05.2020

 10.                22 - 23.05.2020

 11.                5 - 6.06.2020


Czas trwania godzin lekcyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie

Piątek
Sobota
1 - 15 30 – 16 15 1 - 8 00 – 8 45 7 - 13 00 – 13 45
     
2 - 16 20 – 17 05 2 - 8 50 – 9 35 8 - 13 50 – 14 35
     
3 - 17 10 – 17 55 3- 9 40 – 10 25 9 - 14 40 – 15 25
     
4 - 18 05 – 18 50 4- 10 30 – 11 15 10 - 15 30 – 16 15
     
5 - 18 55 – 19 40 5 - 11 20 – 12 05 11 - 16 20 – 1705
     
6 - 19 45 – 20 30 6 - 12 10 – 12 55  

 

PLAN ZAJĘĆ

SEMESTR II ZJAZD XI 5-6.06.2020r.

 

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /semII

I LOB

I PL ADM

II PL ADM

1

07.02.2020

piątek

Język polski

Fizyka

Pracownia  pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

2

Język polski

Fizyka

Pracownia  pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

3

Matematyka

Język polski

Postępowanie w administracji

Język angielski

4

Matematyka

Język polski

Postępowanie w administracji

Język angielski

5

Matematyka

Język polski

Postępowanie w administracji

 

6

Matematyka

Język polski

Postępowanie w administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Data/przedmiot

I LOA /semII

I LOB

I PL ADM

II PL ADM

1

08.02.2020

Sobota

Historia

Język niemiecki

 

Podstawy prawa administracyjnego

2

Historia

Język niemiecki

 

Podstawy prawa administracyjnego

3

Historia

Język niemiecki

 

Podstawy prawa administracyjnego

4

Historia

Biologia

 

Podstawy prawa administracyjnego

5

 

Biologia

 

Postępowanie w administracji

6

 

Biologia

 

Postępowanie w administracji

7

 

Matematyka

 

Postępowanie w administracji

8

 

Matematyka

 

Podstawy prawa cywilnego

9

 

Geografia

 

Podstawy prawa cywilnego

10

 

Geografia

 

Podstawy prawa cywilnego