Zawód: TECHNIK HANDLOWIEC 522305

Kwalifikacje:                       
A.18. Prowadzenie sprzedaży,
A.22. Prowadzenie działalności handlowej.
 
Podbudowa:
Gimnazjum (lub ośmioletnia szkoła podstawowa), zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła średnia.
 
Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
 
Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego:
- Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów - 330 godz.
- A.18. Prowadzenie sprzedaży - 700 godz.
- A.22. Prowadzenie działalności handlowej - 320 godz.

Po kursie uzyskujesz:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu
- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego (przeprowadzonego przez OKE).
 
Tytuł zawodowy uzyskujesz:
- mając świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończoną szkołę średnią(nie musisz mieć matury).
 
Dodatkowe kwalifikacje jakie możesz uzyskać:
- dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
- po uzyskaniu kwalifikacji A.18. możesz uzyskać tytuł Sprzedawca mając świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej